VIDEO
 

<고우림 : 부티크> 포스터 촬영 비하인드

<고우림 : 부티크> 팬미팅 비하인드 ep.1 (by 김비트) 고우림 : 부티크 (Ko Woorim : Boutique) VCR #2 (Night ver.) (by 김비트)

댓글 달기

댓글 0
첨부 (1)
image.jpeg
172.2KB / Download 6